Zavolejte nám
318 665 820

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI TIMBEPLY S.R.O.

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytujeme informace o tom, jak společnost  TIMBEPLY s.r.o. získává a zpracovává vaše osobní údaje, a to v souvislosti s objednávkami a dodávkami velkoplošních materiálů, při reklamacích, při uzavírání ostatních odběratelsko-dodavatelských vztahů a při provozu internetových stránek. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, s účinností od 25. 05. 2018 zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“).

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s našscaron;í obchodní činností (především v souvislosti s poptávkami, objednávkami a dodávkami našeho zboží) a v souladu s vymezeným účelem zpracování.

1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Společnost: TIMBEPLY s.r.o., se sídlem 1. Máje 464, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČO: 25749561, zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66784 (dále jen „Společnost“).

Kontaktní osoba:  Jana Vinšová, e-mail: m.t.konfektion@volny.cz, tel.: +420 318 665 820 

Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenovala dobrovolně. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.

2. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby v oblasti naší podnikatelské činnosti a řádné vám doručit objednané výrobky či reagovat na vaši poptávku po zboží.

Údaje o právnické osobě nejsou dle Nařízení EU osobními údaji. Pro účely těchto Zásad se tedy osobními údaji rozumí a mohou jimi být:

(i) ve vztahu k službám v oblasti naší podnikatelské činnosti, předně dodávkám velkoplošních materiálů, kdy je odběratelem fyzická osoba či fyzická podnikající osoba, a Společnost disponuje těmito osobními údaji; nebo

(ii) situace kdy přijdeme do kontaktu při plnění jakékoliv smlouvy uzavřené s právnickou osobou s osobními údaji fyzických osob, které jednají v zastoupení této právnické osoby, nebo se smluvní vztah týká fyzické podnikající osoby.

Vaše osobní údaje zpracováváme následujícími způsoby zpracování a pro níže uvedené účely:

2.1. UZAVÍRÁNÍ A PLNĚNÍ SMLUV NA NÁKUP NABÍZENÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB

2.1.1. Informace v souvislosti s uzavřením smlouvy 

Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu a které nám sami poskytnete, patří tyto typy osobních údajů:

 • jméno a příjmení;
 • trvalá adresa;
 • e-mail a telefon;
 • IČO a DIČ v případě fyzické podnikající osoby. 

Tyto údaje jsou součástí každé uzavřené kupní smlouvy. Bez jejich poskytnutí bychom s vámi nemohli smluvní vztah uzavřít.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • plnění uzavřené kupní smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

2.1.2. Informace v souvislosti s plněním smlouvy 

Mezi další typy osobních údajů, které o vás obvykle zpracováváme v souvislosti s plněním smlouvy patří následující:

 • doručovací a fakturační adresa;
 • údaje o obsahu nákupu a provedených platbách.

Tyto údaje jsou obvyklou součástí každého smluvního vztahu a souvisejícího plnění smlouvy a potřebujeme je pro plnění z uzavřené smlouvy, včetně komunikace s vámi v průběhu vlastního procesu dodávky zakoupeného zboží.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

2.1.3. Údaje ze vzájemné komunikace

Zpracováváme údaje o naší vzájemné komunikaci související s nákupem zboží či poptávkami po zboží, jako např. vyřizování vašich poptávek po určitém zboží, připomínky, komunikace o doručení, vyřizování reklamačních nároků apod. Při této komunikaci zpracováváme tyto osobní údaje, které nám sami sdělíte:

 • jméno a příjmení, fakturační adresa (příp. odlišná doručovací adresa);
 • e-mail a telefon;
 • IČO a DIČ v případě fyzické podnikající osoby;
 • číslo vašeho bankovního účtu

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • vyřizování vašich požadavků při projevení zájmu o nákup zboží (poptávky), tedy provádíme opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).
 • vyřizování vašich požadavků při nákupu zboží, vyřizování reklamací, odstoupení od smlouvy – tedy úkony související s plněním uzavřené kupní smlouvy(tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);

2.2. UZAVÍRÁNÍ A PLNĚNÍ ODBĚRATELSKO-DODAVATELSKÝCH VZTAHŮ

Pro řádné fungování naší Společnosti potřebujeme uzavírat takové odběratelsko-dodavatelské vztahy, které souvisí s naší podnikatelskou činností (např. kupní smlouvy o dodávkách materiálu, smlouvy s externími poskytovateli IT služeb, daňovým poradcem, právními poradci apod.).

Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (pokud jsou nám poskytnuty pak identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon, příp. DIČ fyzické podnikající osoby), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním.

V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

Obdobné principy se uplatní rovněž pro osobní údaje související s naší účastí na veřejných zakázkách (včetně účasti v zadávacích řízeních a na uzavírání a plnění smluv).

Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:

 • plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

2.3. ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Shromažďujeme vaše identifikační a transakční údaje (zejm. o provedených peněžitých úhradách kupních cen za nakoupené výrobky, o případných vrácených kupních cenách při oprávněných reklamacích či odstoupení od smlouvy), a to za účelem plnění svých účetních a daňových povinností, které nám ukládá platná legislativa (zejména zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty). Jedná se o údaje, které jsou uvedené na fakturách, dodacích listech, příjmových platebních dokladech.

Pokud nám tedy právní předpis ukládá povinnost archivovat tyto doklady, uchováváme spolu s nimi i vaše osobní údaje, které musí být na dokladech uvedeny. Tento účel se týká veškerých smluvních vztahů uvedených v těchto Zásadách.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • plnění povinností z právních předpisů (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).

2.4. VÝKON (RESP. OBHAJOBA) PRÁV

Pokud by vznikl mezi naší společností a vámi spor, budeme vaše osobní údaje potřebné pro obhájení našich právních nároků v souvislosti se vzniklým sporem zpracovávat do ukončení sporu. Zpravidla v této souvislosti zpracováváme základní údaje zákazníka, údaje o sporném smluvním vztahu, o provedených platbách, údaje z reklamačního řízení, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.

Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší Společnosti v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů vznesete, budeme se jejím vyřízením zabývat v souladu Nařízením EU.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy naší společnosti při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

2.5. SOUBORY COOKIES

Když uživatel našich webových stránek www.timbeply.cz zavře svůj vyhledávač a ukončí prohlížení našich stránek, pak je soubor coookies vymazán a žádné osobní informace, které by mohly vést k následné identifikaci návštěvníka našich webových stránek, nejsou uchovávány.

Společnost tedy nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích.

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVME VAŠE ÚDAJE?

Zpracováváme osobní údaje po minimální dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje zpracovávat. Konkrétně se jedná ve vztahu ke shora vymezeným činnostem (viz bod 2. Zásad) o tyto doby:

A) UZAVÍRÁNÍ A PLNĚNÍ SMLUV NA NÁKUP NABÍZENÝCH VÝROBKŮ

Osobní údaje související s vaší poptávkou po zboží zpracováváme po dobu 1 měsíce (v případě telefonické poptávky je vymazáváme po 7 dnech).

Osobní údaje související s uzavřením smlouvy, s plněním smlouvy, a se vzájemnou komunikací související se zajištěním a průběhem dodání zboží zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování osobních údajů a případné doby pro uplatnění práva z vad poskytovaných plnění.

B) UZAVÍRÁNÍ A PLNĚNÍ DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH VZTAHŮ

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování osobních údajů a případné doby pro uplatnění práva z vad poskytovaných plnění.

C) ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Osobní údaje zpracováváme po dobu zpravidla 5-ti let od data zdanitelného plnění, není-li v některých případech legislativou vyžadována lhůta delší.

D) VÝKON (RESP. OBHAJOBA) PRÁV

Osobní údaje zpracováváme do doby vyřešení sporu a jeden rok poté.

Po uplynutí výše uvedených lhůt budou osobní údaje do 1 měsíce vymazány/anonymizovány; nikoliv však v případě, že je budeme potřebovat i po uplynutí této lhůty pro jiné účely, např. z důvodu obhajoby našich nároků (tedy pro řešení vzniklého sporu, např. z důvodů uplatněných vad) či z jiných zákonných důvodů (např. splnění účetních a daňových povinností).

4. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi při vyřizování objednávek nebo v souvislosti s realizací kupních smlouva poskytování našich služeb a součinnosti, v souvislosti s vaší činností související s realizací objednávek plnění, nebo na základě obecně závazných právních předpisů. Konkrétně získáváme osobní údaje jedním z těchto způsobu:

 • prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem);
 • telefonicky prostřednictvím našich linek;
 • písemnou komunikací doručenou poskytovatelem poštovních služeb na adresu našeho sídla;
 • osobně v některé z našich provozoven.

Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Společnosti a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytné nutné. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovatelé IT služeb, právních služeb, webových služeb. V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli osobních údajů – uzavřeny smluvní vztahy, které smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace o vás ad hoc (např. policie ČR, orgány finanční kontroly). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na to, abychom vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotýkalo. Naše Společnost neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.

PRÁVO NA NÁMITKU

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků, kamerový systém).

PRÁVO NA PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na naši Společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV

Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte oprávněnou osobu na straně Společnosti: Jana Vinšová, e-mail: m.t.konfektion@volny.cz, tel.: +420 318 665 820 či tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě Společnosti. 

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budeme vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.  

V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Všechny novinky

 

Další novinky: